WYBÓR ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

W dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 52 ze zmianami),  nowych ławników  wybierze Rada Gminy Suszec w terminie do końca października 2019 r.

Rada Gminy Suszec powinna wybrać:

 • 3 ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach karnych,
 • 2 ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach rodzinnych,
 • 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Pszczynie – do orzekania w sprawach rodzinnych.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,

w terminie  do dnia 30 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Suszec.

Urząd Gminy Suszec jest czynny:

Poniedziałek:                     7.30-17.00

Wtorek – Piątek:                7.30-15.30.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie może być:

 • osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane 
  ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa,
 • nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć dokumenty:,

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dot. zgłaszanej osoby,*
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie 
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,*
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,*
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji**.

*Dokumenty  powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;

**Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed  dniem zgłoszenia;

Kandydat na ławnika potwierdza na karcie zgłoszenia wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce.  Do  zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli   dołącza się również listę osób  zawierającą imię (imiona) , nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania  i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Opłatę za:

-  informację z Krajowego Rejestru Karnego,

- wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Opłatę za badanie lekarskie  i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego  ponosi kandydat na ławnika.

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania kandydatów na ławników oraz wymagane druki: karta zgłoszenia, można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec 32/ 4493050.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Urzędzie Gminy Suszec - Sekretariat.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Bielsku Białej, ul. Cieszyńska 10 43-300 BIELSKO BIAŁA, tel. (33) 49 90 400 Obsługa klienta: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 8:00 – 15:00.