Wyłożony do publicznego wglądu ujednolicony projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec