Obwieszczenie Wójta Gminy Suszec z dn. 6 września 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu ujednoliconego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko