Nowy sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP z naszej gminy

W dniu 11 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Suszec nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Suszec. Sprzęt ratowniczy został zakupiony ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Suszec a Ministerstwem Sprawiedliwości, Gmina zakupiła sprzęt o wartości 25.025,76 zł, który sfinansowała z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 24.775,50 zł (99%), wkład własny Gminy do projektu wyniósł 250,26 zł (1% wartości zakupionego wyposażenia).

Każda jednostka OSP tj. Kryry, Mizerów, Rudziczka i Suszec otrzymała defibrylator, a OSP Kryry została dodatkowo wyposażona w Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 wraz z deską ortopedyczną.

Zarówno zakupione defibrylatory jak i zestaw ratowniczy zapewnią jednostkom OSP pełną gotowość bojową oraz umożliwią jeszcze bardziej skuteczniejsze udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia.