INFORMACJE DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC

Przypominamy, że 30 września br. kończy się okres świadczeniowy dotyczący wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz świadczenia wychowawczego (Program 500+), a  31 października br. kończy się okres zasiłkowy dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń.
 

Aby nadal otrzymywać powyższe świadczenia – ZŁÓŻ WNIOSEK !!!

 

Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu  "Dobry start".   

 

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom uczącym się                   w szkole. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

 

Szkoła (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry start”) to: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 

Komu nie przysługuje świadczenie „Dobry start”?

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

 

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy.

 

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

 

 

Gdzie złożyć wniosek?

W Gminie Suszec wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski będą realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” będą przyjmowane:

- od 1 lipca do 30 listopada 2018 r.– drogą elektroniczną,

- od 1 sierpnia do 30 listopada 2018 r. - drogą tradycyjną tj. papierową

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r. Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach organ będzie miał 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Przyznanie świadczenia „Dobry start”

Przyznanie świadczenia Dobry start nie wymaga wydania decyzji.
W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 

 

 

Wnioski o ustalenia prawa do:

  • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenia wychowawczego (500+),
  • świadczenia "dobry start"

 

na nowy okres 2018/2019 będzie można składać:
 

- drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 r.

- w wersji papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec (pokój nr 2) - od 1 sierpnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

INFORMUJEMY, ŻE W OKRESIE
OD 1 SIERPNIA 2018 R. DO 31 SIERPNIA 2018r.
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU BĘDZIE CZYNNY :
 

01.08.2018 R. – 31.08.2018 R.

poniedziałki

od godz. 8:00  –  do godz.17:00

wtorki

od godz. 8:00  –  do godz.15:30

środy

od godz. 8:00  –  do godz.15:30

czwartki

od godz. 8:00  –  do godz.15:30

piątki

od godz. 8:00  –  do godz.15:30

 

W OKRESIE
OD 3 WRZEŚNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018r.
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU BĘDZIE CZYNNY:

 

03.09.2018 R. – 31.12.2018 R

poniedziałki

od godz. 8:00  –  do godz.16:30

wtorki

od godz. 8:00  –  do godz.15:00

środy

od godz. 8:00  –  do godz.12:00

czwartki

od godz. 8:00  –  do godz.12:00

piątki

wprowadzanie wniosków, przygotowywanie

decyzji administracyjnych

 

 

GOPS Suszec zwraca się z prośbą o dostosowanie się do powyższych harmonogramów.

 

 

Rokiem bazowym do ustalenia prawa do w/wym. świadczeń uzależnionych od dochodu na nowy okres 2018/2019 jest rok 2017. (z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Nie zmieniają się kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń                       z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (Program 500+) oraz świadczeń rodzinnych. Nadal świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli  dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł, świadczenie wychowawcze (500+) jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty              800 (a przy dziecku niepełnosprawnym – 1200zł). 

Natomiast zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 674 zł (a przy dziecku niepełnosprawnym – 764 ). 
 

PRZYPOMINAMY, że w przypadku, gdy osoba uprawniona do świadczeń lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek wraz z dokumentami przekazuje się do wojewody.

Pamiętaj, aby zgłosić wyjazd członka rodziny do innego kraju Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – zgodnie z przepisami wspólnotowymi za członka rodziny może być także uznany rodzic nie pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym (matka/ojciec dziecka).

Poniżej podajemy komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w przepisach przy ustalania prawa do powyższych świadczeń.

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/komunikat-ws-zmian-w-swiadczeniach-dla-rodzin/