Ważna informacja!

Ustawa z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 684) mówi, że „wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, przysługuje od dłużnika, bez wezwania , równowartość kwoty 40 euro przeliczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskania należności”.

Informujemy, że Urzędy Gminy zostały zobligowane przez Regionalne Izby Rachunkowe do stosowania niniejszej ustawy, co w praktyce oznacza, że w razie jakiegokolwiek ewentualnego spóźnienia Przedsiębiorcy przy zapłacie naszych faktur musimy obciążyć Państwa nie tylko odsetkami (tak jak było dotychczas), ale jeszcze kwotą za koszt odzyskania należności stanowiącą równowartość 40 euro (ok. 174 zł). Nie ma tutaj żadnego znaczenia jak duża jest ta zaległość i ile dni upłynęło po terminie jej zapłaty. W związku z powyższym bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.