PROGRAM "DOBRY START" - INFORMACJA GOPS W SUSZCU

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES 2018/2019

 

wnioski o ustalenie prawa do:

- zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,

- specjalnego zasiłku opiekuńczego, 

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- świadczenia wychowawczego (500+),

- świadczenia "dobry start"

na nowy okres 2018/2019 będzie można składać:

- drogą elektroniczną     - od dnia 1 lipca 2018 r.

- w wersji papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec (pokój nr 2)  - od 1 sierpnia 2018 r.

 

„Dobry Start”

to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. Wnioski można złożyć od  1 lipca ale tylko drogą elektroniczną , a od 1 sierpnia drogą tradycyjną tj. papierową do 30 listopada br. (wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia)

Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Szkoła (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry start”) to: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy.

Gdzie złożyć wniosek?

W Gminie Suszec wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski będą realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach organ będzie miał  2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS

     GODZINY PRZYJMOWANIA STRON

 

OD 01.08.2018 R. – 31.08.2018 R.

 

poniedziałki

od godz. 8:00  –  do godz.17:00

wtorki

od godz. 8:00  –  do godz.15:30

środy

od godz. 8:00  –  do godz.15:30

czwartki

od godz. 8:00  –  do godz.15:30

piątki

od godz. 8:00  –  do godz.15:30

 

 

       OD 03.09.2018 R. – 31.12.2018 R.

 

poniedziałki

od godz. 8:00  –  do godz.16:30

wtorki

od godz. 8:00  –  do godz.15:00

środy

od godz. 8:00  –  do godz.12:00

czwartki

od godz. 8:00  –  do godz.12:00

piątki

wprowadzanie wniosków, przygotowywanie

decyzji administracyjnych