Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu odpisu protokołów w sprawie przejęcia mienia

Wójt Gminy Suszec informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu odpisu protokołów w sprawie przejęcia mienia sporządzonych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990, Nr 32, poz. 191 ze zm.) Przedmiotem protokołu są nieruchomości, stanowiące mienie ogólnonarodowe (państwowe), które związane są z realizacją zadań gminy, a prawo własności nie przysługuje Gminie Suszec na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 w/w ustawy. Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 w/w odpisy protokołów wykłada się do publicznego wglądu przez okres 30 dni W terminie tym każda osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole może zgłosić zastrzeżenia.