Ogłoszenie dotyczące obowiązku wywozu nieczystości ciekłych

Informuje się,  że zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości  wyposażonych w bezodpływowy zbiornik (szambo) zobowiązani są do podpisania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Suszec  na prowadzenie usług w zakresie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych. Wykaz podmiotów  prowadzących działalność w tym zakresie na terenie gminy Suszec jest dostępny    w zakładce informacyjnej:   http://www.suszec.pl/ 

Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest na wezwanie kontrolującego przedłożyć umowę na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowody uiszczania opłat za te usługi (rachunki, faktury vat), potwierdzające regularność wywozu nieczystości z szamba. Właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywać się nieczystości ciekłych z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie zbiornika i gwarantującą ochronę  środowiska  gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, zgodnie  z obowiązującym  Regulaminem utrzymania czystości   i porządku na terenie Gminy SUSZEC.