BEZPIECZNE STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Stosowanie środków ochrony roślin w nieodpowiedni sposób stwarza zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz dla środowiska naturalnego, dlatego należy zachować szczególną ostrożność.

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50, z 2018 r. poz. 650):

 

„Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu zastosowania tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem”.


Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin:

 

 • należy przestrzegać zaleceń podanych w etykiecie stosowanych środków ochrony roślin,
   
 • przed zastosowaniem środka należy poinformować wszystkie zainteresowane osoby, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację,
   
 • prędkość wiatru nie może przekraczać 4 m/s,
   
 • wykonywać zabiegi tylko w przypadku przekroczenia przez organizmy szkodliwe progów ekonomicznej szkodliwości,
   
 • jeżeli to możliwe ograniczyć zabiegi do miejsc występowania agrofagów,
   
 • zabiegi należy wykonywać przed lub po zakończeniu oblotu przez pszczoły,
   
 • zapobiegać przenoszeniu cieczy roboczej na sąsiednie uprawy,
   
 • kwitnące chwasty również stanowią pożytek dla pszczół, wykonywane w tym czasie zabiegi muszą być traktowane tak, jak zabiegi w czasie kwitnienia uprawy,
   
 • nie opryskiwać roślin pokrytych spadzią,
   
 • środki ochrony roślin należy stosować sprzętem sprawnym technicznie,
   
 • osoba stosująca środki ochrony roślin dla użytkowników profesjonalnych musi posiadać odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin,
   
 • należy przestrzegać przepisów prawnych zawartych w:

 

 

 

Informacje dotyczące środków ochrony roślin można znaleźć na stronach:

 

 • Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
                http://piorin.gov.pl

 

 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/
 

 

Etykiety środków ochrony roślin:

https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Etykiety-Srodkow-Ochrony-Roslin