Młodzi zdobywają doświadczenie

Śląska Akademia Nauki i Rozwoju od dnia 01.06.2018r. rozpocznie realizację projektu w ramach Osi priorytetowej: 


I. Osoby młode na rynku pracy. 
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. 
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest :
podniesienie zdolności do zatrudnienia 80 osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 
bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, 
niezarejestrowanej w urzędach pracy. 

Realizacja projektu od 01.06.2018r. do 31.05.2020r.

Projekt zakłada objęciem 80 uczestników następującym wsparciem:

1. Diagnoza potrzeb oraz opracowanie IPD
2. Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa
3. Wsparcie pośrednika pracy oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia
4. Organizacja 5-cio miesięcznych staży zawodowych


Dofinansowanie projektu z UE: 1 360 440,43 zł