Oferta opublikowana zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wyścigu kolarskiego w miejscowości Kobielice