Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Treść

Wójt Gminy Suszec informuje, że w związku z możliwością uzyskania przez gminę dotacji ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na zadanie z zakresu usuwania wyrobów azbestowych w 2016 roku, zainteresowani mieszkańcy, planujący wymianę azbestowych  pokryć dachowych będą mogli w miesiącu kwietniu br. składać w tej sprawie wnioski do Wójta Gminy Suszec.

Dofinansowaniem zostaną objęte zadania ujęte w posiadanym przez gminę „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec na lata 2013– 2032”.  Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, pakowaniem, transportem i utylizacją azbestowych pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest. Dofinasowanie w formie dotacji może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 800 zł za Mg (tonę). Kwota dofinansowania  zależna  będzie od wielkości otrzymanych środków finansowych i ilości złożonych wniosków. Jeśli dofinansowanie nie pokryje całości  danego zadania,  wówczas  wnioskodawca  będzie  zobowiązany pokryć pozostałe  koszty. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. W związku z powyższym osoby planujące w 2016 r. demontaż  azbestowych pokryć dachowych  będą   mogły złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Suszec w terminie do  29.04.2016  r.. Prace objęte dofinansowaniem  tj. demontaż, pakowanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest będzie musiała  wykonać  specjalistyczna firma wyłoniona przez Wnioskodawcę spośród 3 uzyskanych ofert. Termin zakończenia  planowanego zadania  przewiduje się   na dzień  10 października 2016 r..

UWAGA!

Wnioskodawca zobowiązany będzie do wyboru  specjalistycznej  firmy zgodnie   z zasadami  wynikającymi z prawa zamówień publicznych oraz uczciwej konkurencji, gwarantującymi wykonanie za+dania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Prace  związane z przedmiotowym zadaniem  trzeba będzie zgłosić w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w terminie  30 dni  przed planowanym rozpoczęciem robót. Wyłoniona  przez Wnioskodawcę firma (spośród 3 ofert) będzie zobowiązana do zgłoszenia  w terminie  co najmniej  7 dni przed rozpoczęciem w/w prac Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Pszczynie  oraz Okręgowemu  Inspektoratowi  Pracy  w Katowicach i Państwowemu  Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Suszec lub pod numerem telefonu: 32 4493071. Wzór wniosku dostępny jest w urzędzie gminy pok. nr  3 oraz na  stronie internetowej www.suszec.pl

Pliki do pobrania

Wniosek 108.5 KB
2036566