Przejdź do treści
Przejdź do stopki

INFORMACJE

Treść

 

RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

 

 

Urząd Gminy Suszec informuje, że opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. P.  poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755).

Oba akty wchodzą w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

 

Od 16 czerwca 2014 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Lipowej 1 w pokoju nr 8 (I piętro) rodziny mogą składać wnioski w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.

 

Więcej informacji na temat Karty znajduje się na stronie: www.mpips.gov.pl, rodzina.gov.pl

 

 

 

 

BENEFICJENCI

 

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

    

1.      rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku , gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

2.      rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający o dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)

2092773