Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

Treść

W ramach programu „Czyste Powietrze”  w Urzędzie Gminy Suszec, działa punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać między innymi:

- informacje o zasadach Programu oraz ulotki i materiały informacyjne,

- pomoc w wypełnianiu, wydruku i złożeniu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć,

- pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Informacje są udzielane na bieżąco przez pracownika Urzędu Gminy Suszec bezpośrednio w punkcie konsultacyjno-informacyjnym oraz pod numerem telefonu 32 449 30 67 w godzinach pracy urzędu.

Dofinansowanie można uzyskać m. in. do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na źródło ekologiczne, do ocieplenia przegród budowlanych, do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Adres punktu:

Urząd Gminy Suszec

ul. Lipowa 1

43-267 Suszec

tel. 32 449 30 67

e-mail: czystepowietrze@suszec.pl

informacje o programie: www.czystepowietrze.gov.pl

 


Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Gmina Suszec:

- liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:  749

- liczba zrealizowanych przedsięwzięć:  568

- sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:  6 839 820,64 zł

(stan na 31.12.2023 r.)


/kliknij w poniższy plakat, aby otworzyć ulotkę/


Program „Czyste Powietrze”

Wykaz informacji niezbędnych do złożenia wniosku:

1. Dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, numer PESEL, adres, adres e-mail, nr telefonu.

2. Numer rachunku bankowego.

3. Pełny numer księgi wieczystej, np. KA1P/0000002/9.

4. Numer ewidencyjny działki.

5. Powierzchnia całkowita budynku (m²)

Uwaga! Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian. Do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku.

6. Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (m²).

7. Rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy lub rok oddania budynku do użytkowania.

8. Dane współmałżonki/a – imię, nazwisko, PESEL, adres.

9. Dane współwłaścicieli – imię, nazwisko, adres.

10. Przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte/ Przedsięwzięcie zostało rozpoczęte nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. (właściwe podkreślić)

 

Podstawowy poziom dofinansowania

Beneficjent - osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł. Dochód roczny wnioskodawcy ustalany na podstawie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT40A. Jako wartość dochodu rocznego należy podać kwotę z pozycji PIT – „Podstawa obliczenia podatku” (np. 2021 r.: PIT-37- str.3- poz. 117; PIT-36 – str. 6 – poz. 283; PIT-40A - str.2 - poz. 44).

W przypadku wspólnego rozliczenia rocznego Wnioskodawcy - w PIT w pozycji „Podstawa obliczenia podatku” jest już uwzględniona połowa dochodu.

 

Podwyższony poziom dofinansowania

Beneficjent - osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, , które zostało załączone do wniosku o dofinansowanie nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przykład:

Roczny przychód Wnioskodawcy z prowadzenia działalności pozarolniczej za rok wskazany w zaświadczeniu nie może przekroczyć dla wniosków składanych w 2023 roku kwoty – 120 400 zł (40x3 010 zł).

Roczny przychód Wnioskodawcy z prowadzenia działalności pozarolniczej za rok wskazany w zaświadczeniu nie może przekroczyć dla wniosków składanych w 2024 roku kwoty – od 1.01.2023 r. – 139 600 zł (40 x 3 490 zł) a od 1.07.2023 r. – 144 000 zł ( 40 x 3 600 zł).

 

Najwyższy poziom dofinansowania

Beneficjent - osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przykład: Roczny przychód Wnioskodawcy z prowadzenia działalności pozarolniczej za rok wskazany w zaświadczeniu nie może przekroczyć dla wniosków składanych w 2023 roku kwoty – 60 200 zł (20x3 010 zł).

Roczny przychód Wnioskodawcy z prowadzenia działalności pozarolniczej za rok wskazany w zaświadczeniu nie może przekroczyć dla wniosków składanych w 2024 roku kwoty – od 1.01.2023 r. – 69 800 zł (20 x 3 490 zł) a od 1.07.2023 r. – 72 000 zł ( 20 x 3 600 zł).

 

Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszcu (Dział Świadczeń Rodzinnych - tel. 32 449 30 82).

 

Informacje są udzielane na bieżąco przez pracownika Urzędu Gminy Suszec pod numerem telefonu 32 449 30 67.

https://wfosigw.katowice.pl 

https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty-2/sciezka-przez-wfosigw.html

https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty-2/sciezka-przez-wfosigw-dotacja-z-prefinansowaniem.html

https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty-2/sciezka-bankowa.html

https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty.html  
https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html
https://www.wfosigw.katowice.pl/portal-beneficjenta.html

Kalkulator do obliczania grubości izolacji termicznej budynków – kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl

 

 


„Uchwała antysmogowa” – praktyczne zastosowanie się do zapisów, sposób postepowania

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”. Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmogowej terminami. Wiele osób zastanawia kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek.

Podmioty posiadające instalacje dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kocioł) powinny rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia wieku kotła na dzień 1.09.2017 r., a następnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy wiekowe. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją 4 terminy wymiany:

  • wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych,
  • wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do 2012 r.),
  • wymiana do 31.12.2025 gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r. ),
  • wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.

Podmioty posiadające instalacje wydzielające ciepło, lub wydzielające ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec) powinny wymienić instalacje na spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015. do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja

  • osiąga sprawność cieplną min 80 %
    lub
  • jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu.

1989293