USTANOWIENIE STREFY BEZPOŚREDNIEJ I POŚREDNIEJ UJĘĆ WÓD

Treść

Nowa ustawa Prawo Wodne unormowała obowiązek ustanowienia stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody. Art. 133 tejże ustawy nakłada na właściciela ujęcia wody obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych w oparciu o dokumentację hydrologiczną  lub hydrogeologiczną.

Analizę ryzyka przeprowadza się dla:

  1.  ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób,
  2. indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej.

 

Analiza ryzyka musi być przekazana przez właściciela ujęcia wody do właściwego wojewody, a jeżeli wynika z niej konieczność ustanowienia strefy ochronnej należy złożyć wniosek wraz z załącznikami   zgodnie z art. 138 cytowanej ustawy. W przypadku gdy właściciel ujęcia nie złożył wniosku o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody a z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika konieczność jej ustanowienia, strefę taką ustanawia z urzędu wojewoda.