Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Kontrola kotłowni

Treść

Gminy, w tym nasza realizując zapisy uchwały antysmogowej, podjętej w 2017 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego jest zobowiązana do prowadzenia wyrywkowych kontroli palenisk domowych podczas  trwania  alarmu smogowego. Dotyczą one również dni wolnych i świątecznych. Wskutek wprowadzenia nowych bardziej restrykcyjnych norm  ogłaszania alarmu smogowego, ilość tych kontroli  będzie znaczna,  ze względu  na przekroczenia obniżonych dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.   Jest nowy obowiązek  wójta skutkujący nałożeniem wysokich kar za niestosowanie się do tych przepisów. Celem kontroli jest sprawdzenie, jakim rodzajem paliwa stałego mieszkańcy ogrzewają  budynki mieszkalne. Kontrolujący zwracają  przede wszystkim uwagę na to czy  w piecach centralnego ogrzewania są  spalane  odpady.

Informacje o alarmie smogowym jest zamieszczana każdorazowo podczas alarmu na stronie internetowej www.suszec.pl, w zakładce  Informacje → Jakość powietrza i informowanie.

Mieszkańcy, którzy  łamią zakazy zawarte w uchwale antysmogowej mogą spodziewać się również kontroli interwencyjnych, z policją. Kontrole będą przeprowadzać pracownicy Urzędu Gminy wyznaczeni  przez wójta.

 

Zakazane jest stosowanie:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych  oraz mieszanek  produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw, w których udział masowy węgla  kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
  • biomasy stałej, której wilgotność w stanie  roboczym przekracza 20%.

 

 


 

Informujemy, że realizując zapisy uchwały antysmogowej podjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2017 r. na terenie naszej gminy prowadzone są przez dzielnicowych policji  kontrole kotłowni, których celem jest sprawdzenie, czy mieszkańcy ogrzewają swoje domostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrole  te są prowadzone  głównie w związku z interwencjami zgłaszanymi przez  mieszkańców jak również wyrywkowo, zwłaszcza  po  zawiadomieniu  gminy  przez  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o przekroczeniach w powietrzu wartości dopuszczalnych pyłu zawieszonego i substancji  rakotwórczych. Kontrola dotyczy głównie spalania śmieci jak również typu pieca i jakości stosowanego opału.

 Wszelkie  zjawiska związane z unoszeniem się dymu z palenia odpadów na powierzchni ziemi jak również niepokojąco dławiące  dymy kominów należy zgłaszać do dzielnicowych policji na numer telefonu 723 643 715 lub 723 644 210.

2042690