Azbest

Treść

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINASOWANIE DO USUNIĘCIA AZBESTU W 2024 ROKU

W związku z możliwością uzyskania przez gminę dofinansowania z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie z zakresu usuwania wyrobów azbestowych - informuję, że mieszkańcy zainteresowani usunięciem azbestu w 2024 roku,  mogą składać wnioski  w Urzędzie Gminy Suszec w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30 kwietnia  2024 r.

 Wysokość maksymalnego dofinasowania może wynieść::

·         dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest  do 70 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 840 zł (w tym w formie dotacji nie więcej ni 560 zł) / Mg odpadów;

·         dla zbierania transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest  do 70 %   kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 630 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 420 zł) / Mg odpadów.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Suszec lub pod numerem telefonu: 32 4493071 lub 32 4493066.


NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINASOWANIE DO DEMONTAŻU I UTYLIZACJI AZBESTU w 2023 roku

W związku z możliwością uzyskania przez gminę dofinansowania  z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania  usuwania wyrobów zawierających azbest” na zadania związane z demontażem i utylizacją azbestu, Wójt Gminy Suszec ogłasza  nabór wniosków dla osób zainteresowanych udziałem w przedmiotowym programie.  Nabór wniosków na rok 2023 jest kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2022 r.  Dofinansowaniem zostaną objęte zadania ujęte w posiadanym przez gminęProgramie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec na  lata 2013– 2032”.  

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, pakowaniem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.  Dofinasowanie  w formie dotacji może wynieść do 40 % kosztów kwalifikowanych,  jednak nie więcej niż 320 zł za  Mg odpadów. Pozostałe koszty ponosi właściciel nieruchomość, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Zasady udzielania dofinasowania określone  są:

  • uchwałą nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec”,
  • uchwałą nr XXXIX/337/2021 Rady Gminy Suszec z dnia 25 listopada 2021 r . w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 28 lipca 2016 r.  w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec”,
  • Regulaminem i zasadami dofinansowania zadań związanych z ogólnopolskim programem finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, określone przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w Katowicach.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Suszec, w terminie  do dnia  7 kwietnia 2023 r.

 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Suszec dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach zadanie nie będzie realizowane.

 

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec w Biurze  Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub pod numerem telefonu: 32 4493071.            

 

Wzór wniosku dostępny  w Urzędzie Gminy Suszec lub do pobrania poniżej:

Wzór wniosku

 


NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINASOWANIE DO DEMONTAŻU I UTYLIZACJI AZBESTU

NA LATA 2022-2023

W związku z możliwością uzyskania przez gminę dofinansowania z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania  usuwania wyrobów zawierających azbest” na zadania związane z demontażem i utylizacją azbestu, Wójt Gminy Suszec ogłasza  nabór wniosków dla osób zainteresowanych udziałem w przedmiotowym programie.Nabór wniosków dotyczy zadań planowanych do realizacji w latach 2022 -2023.

Dofinansowaniem zostaną objęte zadania ujęte w posiadanym przez gminęProgramie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec na lata 2013–2032”.  

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, pakowaniem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Dofinasowanie w formie dotacji może wynieść do 40% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 320 zł za Mg odpadów. Pozostałe koszty ponosi właściciel nieruchomość, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Zasady udzielania dofinasowania określone  są:

  • uchwałą nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec”,
  • uchwałą nr XXXIX/337/2021 Rady Gminy Suszec z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec”,
  • Regulaminem i zasadami dofinansowania zadań związanych z ogólnopolskim programem finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, określone przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w Katowicach.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Suszec, w terminie  do dnia 6 kwietnia 2022r.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Suszec dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach zadanie nie będzie realizowane.

 

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Suszec w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub pod numerem telefonu: 32 4493071.             

 

Wzór wniosku


W związku z możliwością uzyskania przez gminę dofinansowania z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie z zakresu usuwania wyrobów azbestowych - informuję, że mieszkańcy zainteresowani dotacją na ten cel, mogą składać wnioski  w Urzędzie Gminy Suszec  w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 21 maja 2021 roku.

Z uwagi, iż WFOSiGW uzależnił wysokość dofinasowania od  wskaźnika  dochodów podatkowych  gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, Gmina Suszec znalazła się w puli najmniej korzystnego dofinansowania i  może maksymalnie  wynieść:

  • dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest  do 40 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 480 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 320 zł) / Mg odpadów;
  • dla zbierania transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest  do 40 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 360 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 240 zł) / Mg odpadów.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Suszec lub pod numerem telefonu: 32 4493071. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.suszec.pl oraz  w urzędzie gminy.

Wniosek o dofinansowanie demontażu azbestu

 


ARCHIWUM


W związku z możliwością uzyskania przez gminę dofinansowania ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  na zadanie  z zakresu usuwania wyrobów azbestowych w 2020 roku informuję, że zainteresowani mieszkańcy, planujący wymianę  azbestowych  pokryć dachowych  mogą  zgłaszać takie zamierzenie  inwestycyjne w Urzędzie Gminy Suszec  w  pok. nr 6  lub telefonicznie,  nr tel.  32 4493071, 32 4493066  w terminie  do  20 marca 2020 r.


DOFINASOWANIE  DO KOSZTÓW  DEMONTAŻU  I UNIESZKODLIWIANIA AZBESTU

W związku z możliwością uzyskania przez gminę dofinansowania ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  na zadanie  z zakresu usuwania wyrobów azbestowych w 2019 roku informuję, że zainteresowani mieszkańcy, planujący wymianę azbestowych  pokryć  dachowych  mogą  zgłaszać takie zamierzenie  inwestycyjne w Urzędzie Gminy Suszec  w  pok. nr 6  lub telefonicznie,  nr tel.  32 4493071, 32 4493066) w terminie  do  28 lutego 2019 r.

 


WÓJT GMINY SUSZEC OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINASOWANIE KOSZTÓW DEMONTAŻU I UTYLIZACJI POKRYĆ DACHOWYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ETERNITU)

W związku z możliwością uzyskania przez gminę dotacji ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na zadanie z zakresu usuwania wyrobów azbestowych w 2018 roku informuję, że zainteresowani mieszkańcy, planujący wymianę azbestowych  pokryć   dachowych będą  mogli w miesiącu kwietniu br. składać w tej sprawie wnioski  do Wójta Gminy Suszec.

Dofinansowaniem zostaną objęte zadania ujęte w posiadanym przez gminę „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec na lata 2013– 2032”.  Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, pakowaniem, transportem i utylizacją azbestowych pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest. Dofinasowanie w formie dotacji może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych w zależności od  stopnia pilności  jednak nie więcej niż 800 zł za Mg. Kwota dofinansowania  zależna  będzie od wielkości otrzymanych środków finansowych i ilości złożonych wniosków. Jeśli dofinansowanie nie pokryje całości  danego zadania,  wówczas  wnioskodawca  będzie  zobowiązany pokryć pozostałe  koszty. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. W związku z powyższym osoby planujące w 2018 r. demontaż  azbestowych pokryć dachowych  będą   mogły złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Suszec w terminie do 16.04.2018  r.. Prace objęte dofinansowaniem  tj. demontaż, pakowanie, transport    i utylizację wyrobów zawierających azbest będzie musiała  wykonać  specjalistyczna firma wyłoniona przez Wnioskodawcę spośród 3 uzyskanych ofert. Termin zakończenia  planowanego zadania  przewiduje się   na dzień  10 września 2018 r..

UWAGA  

Wnioskodawca zobowiązany będzie do wyboru  specjalistycznej  firmy zgodnie   z zasadami  wynikającymi       z prawa zamówień publicznych oraz uczciwej konkurencji, gwarantującymi wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Prace  związane z przedmiotowym zadaniem  trzeba będzie zgłosić w Wydziale Architektury            i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w terminie  30 dni  przed planowanym rozpoczęciem robót. Wyłoniona  przez Wnioskodawcę firma (spośród 3 ofert) będzie zobowiązana do zgłoszenia  w terminie  co najmniej  7 dni przed rozpoczęciem w/w prac Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Pszczynie  oraz Okręgowemu  Inspektoratowi  Pracy  w Katowicach i Państwowemu  Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach.                                                                                                                                           

W przypadku, gdy dofinasowanie  stanowić będzie pomoc publiczną, będzie ono udzielane zgodnie  z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Suszec lub pod numerem telefonu: 32 4493071. Wzór wniosku dostępny jest w urzędzie gminy pok. nr  3 oraz na  stronie internetowej www.suszec.pl

Pobierz wzór wniosku na demontaż azbestu

 


INFORMACJA W SPRAWIE AZBESTU

Osoby zainteresowane demontażem i utylizacją azbestowych pokryć dachowych w 2018 roku proszeni są o kontakt w terminie do dnia 30 marca 2018 r. z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Suszec  (pok. nr 6 - tel. 32 4493071).

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas

 

 

 

Apel do mieszkańców w sprawie przekazywania informacji o wyrobach azbestowych

Ponownie przypominam wszystkim zainteresowanym mieszkańcom - osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami /m.in. posiadaczom budynków, obiektów użytkowych, gospodarczych i innych/ o ustawowym obowiązku przedłożenia Wójtowi Gminy Suszec informacji o wyrobach  zawierających azbest.
Informację o wyrobach zawierających azbest należy przedkładać każdego roku w terminie do dnia 31 stycznia, na formularzu dostępnym w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa /pokój nr 3 parter/ oraz do pobrania poniżej.
Nadmieniam, że przedsiębiorcy powinni ten obowiązek wypełnić, przedkładając do dnia 31 stycznia każdego roku jeden egzemplarz takiej informacji marszałkowi województwa, a drugi należy przechowywać przez okres 1 roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Proszę o sumienne podejście do tego problemu.


Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas

Formularz:
Informacja_o_wyrobach_zawierajacych_azbest.pdf (70.57 Kb)