Aktualności

Treść

W dniach od 7 do 30 września br. w Internecie udostępniono do wypełnienia ankietę badającą zapotrzebowanie w Gminie Suszec na opiekę nad dziećmi do lat 3, która została przygotowana przez Gminny Zespół Usług Wspólnych w Suszcu. W sumie 304 osoby wypełniły przedmiotową ankietę, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematem wśród mieszkańców naszej gminy. Ankieta składała się z dziewięciu pytań. Z odpowiedzi wynika, że mieszkańcy Gminy Suszec są zainteresowani powstaniem tego typu placówki i w przypadku jej otwarcia skorzystaliby z jej usług. Ponad 70% ankietowanych, posiadających dziecko w wieku od 20. tygodnia życia do lat 3 stwierdziło, że nie korzysta obecnie z instytucjonalnej formy opieki nad dzieckiem ze względu na brak żłobka w gminie. Blisko połowa ankietowanych wskazało również, że w przypadku powstania żłobka w gminie Suszec chcieliby zostawiać swoje pociechy do 8 godzin dziennie, a zdaniem blisko 70% ankietowanych kwota akceptowalnej opłaty miesięcznej za opiekę nad dzieckiem (bez kosztów wyżywienia) powinna wynosić w granicach od 400 do 600 zł miesięcznie. Równie interesujące są wnioski wypływające z odpowiedzi na pytanie nr 9, zgodnie z którymi według blisko 94% ankietowanych wsparcie w postaci zapewnienia opieki w żłobku nad dzieckiem do lat 3 umożliwiłoby im rozpoczęcie pracy zawodowej, kontynuowanie zatrudnienia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych celem rozpoczęcia pracy zawodowej.

Podsumowując, liczba złożonych ankiet świadczy o dużym zainteresowaniu wśród mieszkańców Gminy Suszec w zakresie zapewnienia publicznej opieki nad dziećmi do lat 3. Powstanie publicznego żłobka powinno zwiększyć zainteresowanie wśród młodych małżeństw zakupem domu bądź działki pod budowę domu na terenie Gminy Suszec. Oprócz tego zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 pozwoliłoby aktualnie opiekującymi się nimi osobami szybciej wrócić na rynek pracy. Co więcej, powstanie publicznego żłobka oznacza nowe miejsca pracy w Gminie Suszec, a w dalszej perspektywie czasu oczekiwane wyższe wpływy z tytułu dotacji na dzieci przedszkolne i subwencji na uczniów. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż postanie publicznego żłobka w Gminie Suszec wpłynęłoby na ocieplenie wizerunku Gminy Suszec jako miejsca kojarzącego się z dobrym miejscem do życia. Dlatego też w najbliższym czasie Urząd Gminy Suszec planuje złożyć wniosek w ramach programu Maluch+ celem pozyskania środków na adaptacje pomieszczeń do powstania miejsc żłobkowych. Zgodnie z założeniami ww. programu tego typu placówka powinna powstać do 2026 r.