Deklaracja dostępności

Treść

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Urzędu Gminy Suszec – www.suszec.pl

Wstęp deklaracji
Urząd Gminy Suszec dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.suszec.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Gminy Suszec
Telefon: 32 449 30 50
Fax: 32 449 30 51
E-mail: gmina@suszec.pl
Adres korespondencyjny: ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

W Urzędzie Gminy Suszec przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. Skorzystano również z narzędzia, które sprawdza i ocenia stronę: SortSite Scan Report (https://www.powermapper.com/products/sortsite/checks/accessibility-checks/), która po skanowaniu pod względem WCAG 2.1 spełnia wymagania w około 90%.

Strona internetowa www.suszec.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- brak transkrypcji dokumentów,

- błędne redagowanie tekstów na stronie.


Dokłada się starań, aby spełniać warunki dostępności cyfrowej stron internetowych.

Ułatwienia na stronie internetowej
- narzędzie dla osób niepełnosprawnych,

- nawigacja po stronie bez użycia myszki,

- odpowiedni kontrast.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020r.

Data najnowszej aktualizacji: 30.03.2022r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: gmina@suszec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 449 30 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek Urzędu Gminy Suszec jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Biura Urzędu Gminy Suszec znajdują się w budynku jednopiętrowym. W tym samym budynku mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Z poziomu parkingu na parter budynku osoby niepełnosprawne, również poruszające się na wózkach inwalidzkich, mogą przemieszczać się dźwigiem osobowym, znajdującym się po lewej stronie schodów wejściowych. Osoby niepełnosprawne mogą załatwić sprawy urzędowe w punkcie obsługi, który znajduje się na parterze. Brak windy wewnątrz budynku utrudnia przemieszczenie się na piętro budynku, gdzie mieści się sala obrad. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe zostały oznaczone znakami poziomymi i pionowymi. Nawierzchnia przed wejściem do Urzędu Gminy jest utwardzona.

 

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Urząd Gminy bezpłatnie zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwianiu spraw urzędowych, pomoc tłumacza języka migowego.

 

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenia dokonać można:

- pocztą elektroniczną na adres: gmina@suszec.pl,

- za pośrednictwem platformy ePUAP,

- faksem na numer: 32 449 30 51,

- pocztą na adres: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec.

 

Uwagi:

1. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z urzędem.

2. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie.

3. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej, wizyta w Urzędzie Gminy nie musi być wcześniej uzgodniona.