Ekologia - informacje ogólne

 

 

EKOLOGIA
.........................


Ochrona środowiska i kształtowanie jego jakości zależy głównie od intensywności korzystania z jego zasobów i ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska.
W trosce o powietrze, gmina dąży do obniżania emisji zanieczyszczeń poprzez propagowanie paliw ekologicznych i zgazyfikowanie całej gminy, oraz wymianę kotłowni węglowych na gazowe.

W dziedzinie ochrony wód funkcjonują trzy oczyszczalnie ścieków z czego dwie są zupełnie nowe.
Teren gminy otaczają praktycznie z wszystkich stron lasy pasa ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, stanowiące pozostałości tzw. puszczy pszczyńskiej.

W Suszcu znajduje się Pomnik Przyrody, w postaci drzewa (wiąz pospolity), który ma 350lat.
Przez południową część gminy przepływa rzeka Pszczynka, wzdłuż której rozciąga się duży kompleks łąk torfowych. Krajobraz czterech sołectw ma charakter typowo rolniczy, jedynie Suszec i Rudziczka są częściowo zdominowane przez przemysł. Prawie połowa terenów gminy to lasy, które zabezpieczają gminę przed zanieczyszczeniami z dwóch pobliskich aglomeracji miejskich.