Gospodarka

GOSPODARKA
........................

 

Suszec jest gminą rolniczo-górniczą. Największym podmiotem gospodarczym zatrudniającym ok. 2200 pracowników jest KWK "Krupiński". Poważny potencjał gospodarczy gminy stanowią przedsiębiorstwa powstałe na bazie niewykorzystanego majątku kopalni. Rozwija się również przetwórstwo warzywne. Ogółem w gminie zarejestrowanych jest prawie 600 podmiotów gospodarczych.

Kwk.jpg (47.34 Kb)

 

 Suszec__jako_rolniczy_teren.jpg (97.49 Kb)

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Wszystkie sołectwa są zgazyfikowane .Przez wszystkie wsie przebiega wodociąg, do którego przyłączonych zostało 2200 budynków. Na terenie gminy znajdują się trzy oczyszczalnie ścieków. Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 44,8 km. Na terenie gminy bardzo dobrze rozbudowana jest sieć telefoniczna.

ROLNICTWO

W gminie Suszec dominują gleby klas IV i V klasy. W sporadycznych przypadkach występuje klasa III.
Obecnie tereny użytkowane rolniczo wynoszą łącznie 4 344 ha, co stanowi 57% powierzchni gminy. Lasy porastają 2 531 ha ( odpowiednio 33,5% powierzchni gminy). Pozostała część to nieużytki ( 9,5% jej powierzchni). W gminie znajduje się łącznie 970 gospodarstw rolnych jest w tym powyżej 10 ha - 72. W produkcji roślinnej dominują: zboża jak pszenica, żyto, jęczmień. Uprawia się też kukurydzę i rzepak. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla trzody chlewnej. Znaczącą rolę zajmuje również produkcja pieczarek oraz roślin ozdobnych.
Na terenie gminy działają następujące organizacje rolnicze: Stowarzyszenie Producetów Trzody Chlewnej i Kółka Rolnicze.

 

NAJWIĘKSZE PRZEDSIĘBIORSTWA DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY:


- KWK "Krupiński"
- Zakład Przetwórstwa Warzywnego "SEKMAR"
- Zakład Przetwórstwa Warzywnego ,"KRYSTMAR"
- Zakład Wyrobów Metalowych ,"MEDROS"
- "ROLBUD"
- "Elektro- Energo-Gaz" sp. z o.o.
- "Komplex"sp. z o.o.
- Wytwórnia pieczarek - Szczepan Polok

 

RYNEK PRACY I PROBLEM BEZROBOCIA


Rynek pracy na terenie gminy zdominowany jest przez branżę górniczą (blisko połowa zatrudnionych). Wysoki wskaźnik zatrudnionych zauważa się również w rolnictwie (19%), sferze usługowej (16%), w przemyśle i działalności produkcyjnej zaledwie 8%, w budownictwie i transporcie po 3%.
Gmina Suszec położona jest w obszarze o stosunkowo niskiej stopie bezrobocia. Pozostających bez pracy w gminie w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym na koniec 2004 r. - 9,8 %, a stan na rok 2008 - 3,4%.


ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA


Przebudowa gospodarki obszaru zmierza w kierunku restrukturyzacji górnictwa oraz tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc pracy, i choć przemysł wydobywczy nadal skupia najwięksdzą część zatrudnionych, to jednak podejmowane są starania, mające na celu ułatwienie rozwoju nowopowstałym przedsiębiorstwom.
Sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości klimat stwarza przyjazne nastawienie gminy poprzez doradztwo, organizowanie różnych szkoleń, spotkań dla mieszkańców. Mieszkańcy gminy mają opinię ludzi sumiennych i pracowitych.