archiwum

RSS

Europejski Dzień bez Samochodu

W piątek 22.09.2017 r. obchodzony jest Europejski Dzień bez Samochodu. Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu – Zdroju proponuje w tym dniu bezpłatną komunikację wszystkimi liniami MZK osobom, które będą posiadać przy sobie dowód rejestracyjny swojego pojazdu oraz dokument tożsamości.

Badania ankietowe na potrzeby opracowania Studium Transportowego

Badania ankietowe na potrzeby opracowania Studium Transportowego

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który zrzesza 81 samorządów z naszego regionu, w tym Gminę Suszec, rozpoczął w tym roku działania zmierzające do opracowania Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. W związku z powyższym na terenie naszej gminy od 19 września do 7 października br. odbędą się badania ankietowe w losowo wybranych gospodarstwach domowych, których celem będzie zebranie informacji na temat wszystkich podróży, które odbyli Państwo w dniu poprzedzającym dzień badania, aby w efekcie poprawić i dopasować system transportowy do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań. Badanie prowadzą ankieterzy firmy PBS Sp. z o.o. Każdy ankieter posiada imienny identyfikator umieszczony w widocznym miejscu. W razie wątpliwości, tożsamość ankietera możecie Państwo potwierdzić pod numerem telefonu infolinii KZK GOP: 800 16 30 30 lub na stronie internetowej www.studiumtransportowe.pl, w zakładce „Sprawdź ankietera”. Badanie jest całkowicie anonimowe, co oznacza, że żadne informacje zebrane podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.studiumtransportowe.pl. Państwa udział w badaniu jest bardzo ważny. Im dokładniejsze informacje zostaną zgromadzone, tym lepiej będzie można dostosować system transportowy do potrzeb mieszkańców. Zapraszamy i gorąco zachęcamy do udziału w badaniu. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących realizacji tego przedsięwzięcia proszę kontaktować się z Biurem Związku (tel. 32 461 22 50, e-mail: biuro@subregioncentralny.pl).

Spotkania informacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PROW 2014-2020

Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PROW na lata 2014-2020. Podczas spotkań zostaną omówione niżej wymienione tematy:   1. Zasady rozliczania operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” oraz operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2. Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020. 3. Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych oraz zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020. Spotkania odbędą się w następujących terminach:      - 28 września 2017 r. – Katowice (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Sala Kolumnowa), - 17 października 2017 r. – Częstochowa (Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Ks. Kard S. Wyszyńskiego 70/126, sala konferencyjna), - 18 października 2017 r. – Bielsko-Biała (Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - Oddział w Bielsku-Białej, ul. Gen. M. Boruty-Spiechowicza 24 , sala na IV piętrze),                                                                             Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: pgorzalka@slaskie.pl podając imię i nazwisko uczestnika, numer kontaktowy, adres e-mail oraz wybrane miejsce i termin spotkania. Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 22 września 2017 roku. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie termin zgłoszenia.                     Dodatkowe informacje na temat spotkań można uzyskać pod nr telefonu (32) 77 40 549 lub (32) 77 40 545.

Znaleziono kotkę

Znaleziono kotkę

W ubiegłym tygodniu na ul. Napieralskiego w Rudziczce znaleziono kotkę. Osoby chętne do przygarnięcia zwierzaka prosimy o kontakt z nr telefonu: 696 617 211.

Informacja dla pszczelarzy z terenu powiatu pszczyńskiego

Informacja dla pszczelarzy z terenu powiatu pszczyńskiego

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu pszczyńskiego zgnilca amerykańskiego pszczół – choroby zwalczanej z urzędu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie informuje o wytyczeniu obszaru zapowietrzonego obejmującego gminy Pszczyna, Suszec oraz Goczałkowice-Zdrój. Za obszar zapowietrzony uznaje się teren ograniczony: 1.   Od strony północnej wzdłuż torów kolejowych biegnących południową granicą lasów kobiórskich, do granicy miejscowości Czarków obejmując jej północną granicę aż do drogi krajowej S1. 2.   Od strony wschodniej: wzdłuż drogi krajowej S1 do granicy powiatu pszczyńskiego na rzece Wisła. 3.   Od strony południowej : wzdłuż północnej granicy gminy Goczałkowice –Zdrój tj. wzdłuż linii rzeki Wisły oraz południowej linii brzegowej Zbiornika Goczałkowickiego  aż do ul. Dębowej. 4.   Od strony zachodniej: wzdłuż ul. Dębowej, przechodząc w ul. Brzozową, następnie w ul. Lipki aż do zachodniej granicy miejscowości Kryry, wzdłuż której dochodzi do drogi nr 935. Następnie wzdłuż drogi 935 w kierunku Pszczyna, do granicy lasu, gdzie w kierunku północnym dochodzi do torów kolejowych w miejscu przejazdu na cieku wodnym Pszczynka.        Z uwagi na powagę zagrożenia przystąpiono do wydania Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, sposobem oznakowania obszaru oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.  Na w/w opisanym obszarze zapowietrzonym wprowadza się zakaz: 1.   przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece – bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie 2.     organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół. Nakazuje się:      1.  wykonanie przeglądu pasiek przez lekarzy weterynarii; 2. niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami  mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Pszczynie.        Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie przypomina o konieczności zgłaszania faktu posiadania pszczół do rejestru powiatowego lekarza weterynarii. Niniejszy obowiązek nakłada na Państwa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014.1539 z późn. zm.) kwalifikująca utrzymywanie pszczół jako działalność polegającą na utrzymywanie zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących od tych zwierząt. W myśl art. 5 ust 1 pkt 2 niniejszej ustawy,  podjęcie takiej działalności jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu, w formie pisemnej, zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia, który dokonuje wpisu do rejestru oraz nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny. Zgodnie z Art.  85 ust. 1pkt 1 „Kto prowadząc działalność nadzorowaną, nie spełnia wymagań weterynaryjnych określonych dla danego rodzaju i zakresu tej działalności albo prowadzi taką działalność bez zawiadomienia w wymaganym terminie o zamiarze jej rozpoczęcia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny. Odrębnemu zgłoszeniu i numeracji podlega także działalność z zakresu sprzedaży bezpośredniej nieprzetworzonych produktów pszczelich. W związku z powyższym wzywam wszystkich posiadaczy rodzin pszczelich do dopełnienia obowiązku zgłoszenia prowadzonej działalności do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pszczynie przy ul. Hallera 7,  tel. 32 210-51-66, e-mail: pszczyna.piw@wetgiw.gov.pl

AKTYWNY SAMORZĄD – DOFINANSOWANIE DO NAUKI NA POZIOMIE WYŻSZYM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż pozyskało środki z PFRON na dofinansowanie do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, dla osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dofinansowanie dotyczy opłaty za naukę czesne oraz dodatki na pokrycie kosztów kształcenia (również dla osób, które nie opłacają czesnego). Warunkiem uzyskania wsparcia jest nauka w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub w kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Wnioski przyjmowane będą w siedzibie PCPR w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23 do dnia 10 października 2017r. Wszelkie informacje o programie dostępne są na stronie pcprpszczyna.pl oraz www.pfron.org.pl

INFORMACJA O PROJEKCIE „50 LAT DOŚWIADCZENIA”

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pt. „50 lat doświadczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 50 roku życia, którzy zamieszkują województwo śląskie i chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.   W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci: - Bezzwrotnej jednorazowej dotacji  na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21.413,25 PLN, - Comiesięcznego wsparcia finansowego w wysokości 1.500,00 PLN przez okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy), pozwalającego pokryć bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności (np. opłaty ZUS, czynsz, paliwo itp.) - Wysokiej jakości szkoleń oraz doradztwa z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (32) 248 77 86 wew. 23 lub 22, e-mailowy: 50@rarinwestor.pl lub osobisty w biurze projektu przy ul. Wolności 6 w Rudzie Śląskiej.   Nabór dokumentów zgłoszeniowych trwać będzie do 29.09. 2017 r. Wszelkie informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.rarinwestor.pl   Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!  

Zapraszamy na zebrania wiejskie

Zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich, których tematem będzie omówienie podziału środków z Funduszu Sołeckiego na 2018 r. Spotkania odbędą się według następującego harmonogramu: Suszec 20 września 2017 r. (środa) o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, Kryry 21 września 2017 r. (czwartek) o godz. 18:00 w remizo-świetlicy w Kryrach, Radostowice 22 września 2017 r. (piątek) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Radostowicach, Kobielice 26 września 2017 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Kobielicach, Mizerów 27 września 2017 r. (środa) o godz. 18:00 w remizo-świetlicy w Mizerowie.

Spotkania informacyjno - konsultacyjne dla Grantobiorców

Spotkania informacyjno - konsultacyjne dla Grantobiorców

Już wkrótce, bo w październiku br., w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” rusza pierwszy nabór wniosków o powierzenie grantów. Planowany do realizacji projekt grantowy zakłada zwiększenie aktywności i zintegrowania mieszkańców obszaru LSR poprzez realizację grantów w zakresie aktywizacji społecznej. W związku z tym serdecznie zapraszamy potencjalnych Grantobiorców, zwłaszcza mieszkańców i organizacje pozarządowe działające na obszarze objętym LSR (tj. Gminy: Pawłowice, Suszec, Pszczyna (bez miasta Pszczyna), Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Ornontowice, Wyry, Bojszowy, Orzesze, Bieruń) na spotkania informacyjno - konsultacyjne dotyczące możliwości aplikowania o środki LGD w tym zakresie.  Tematyka spotkania będzie obejmowała omówienie warunków uzyskania grantu, zakresu zadań możliwych do realizacji w ramach projektu grantowego oraz  procedury naboru i oceny wniosków o powierzenie grantów. Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem: ·         19 września 2017 r., godz. 16:30 – Orzesze,  Urząd Miasta Orzesze, ul. Świętego Wawrzyńca 21, sala sesyjna ·         20 września 2017 r., godz. 16:30 – Pszczyna, Starostwo Powiatowe, ul. 3 Maja 10, sala sesyjna ·         21 września 2017 r., godz. 16:30 – Bieruń, Centrum Inicjatyw Gospodarczych, ul. Turystyczna 1, sala konferencyjna Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie http://www.lgdziemiapszczynska.pl/

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018. Pobierz komunikat

strony 1 2 3 4 5 6 7