archiwum

RSS

INFORMACJE DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC

Przypominamy świadczeniobiorcom pobierającym w obecnym okresie zasiłkowym świadczenia rodzinne na dzieci kontynuujące naukę w szkołach ponadgimnazjalnych lub rozpoczynające od września 2017 r. naukę w szkołach ponadgimnazjalnych o konieczności dostarczenia do 10 września br. zaświadczeń lub oświadczeń  potwierdzających naukę dzieci w tych szkołach.   Przypominamy również, że 30 września br. kończy się okres świadczeniowy dotyczący wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz świadczenia wychowawczego (Program 500+), a  31 października br. kończy się okres zasiłkowy dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń. Aby nadal otrzymać powyższe świadczenia – ZŁÓŻ WNIOSEK Wnioski można składać od 1 sierpnia (poniżej podajemy harmonogram wydawania i przyjmowania uzupełnionych wniosków. HARMONOGRAM WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, PROGRAM 500 Plus                 MIEJSCE: * biuro nr 1 (parter Urzędu Gminy Suszec za Punktem Kasowym Banku)          Wnioski będą wydawane i przyjmowane od poniedziałku do czwartku, jednak w celu usprawnienia realizacji zadania, GOPS Suszec zwraca się z prośbą o dostosowanie się do poniższego harmonogramu   SIERPIEŃ, WRZEŚIEŃ 2017  Dzień tygodnia      Sołectwo Godzina poniedziałki Radostowice + Kobielice 8.00 – 16.30 wtorki Kryry + Mizerów 8.00 – 16.30 środy Rudziczka + Suszec ulica Piaskowa 8.00 – 16.30 czwartki Suszec (bez ulicy Piaskowej) 8.00 – 16.30 piątki Weryfikacja wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych --------------------     UWAGA!!! Informujemy, iż godziny przyjmowania wniosków mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb. Prosimy śledzić strony internetowe Urzędu Gminy Suszec oraz GOPS Suszec.   Rokiem bazowym do ustalenia prawa do w/wym. świadczeń na nowy okres 2017/2018 jest rok 2016. (z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Nie zmieniają się kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (Program 500+) oraz świadczeń rodzinnych . Nadal świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli  dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł., świadczenie wychowawcze (500+) jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. (a przy dziecku niepełnosprawnym – 1200zł).  Natomiast zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 674 zł (a przy dziecku niepełnosprawnym – 764 zł).    PRZYPOMINAMY, że w przypadku, gdy osoba uprawniona do świadczeń lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek wraz z dokumentami przekazuje się do marszałka województwa. Pamiętaj, aby zgłosić wyjazd członka rodziny do innego kraju Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – zgodnie z przepisami wspólnotowymi za członka rodziny może być także uznany rodzic nie pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym (matka/ojciec dziecka). Poniżej podajemy komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w przepisach przy ustalania prawa do powyższych świadczeń.   Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin    Wsparcie dla rodzin z dziećmiHYPERLINK "https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/" Świadczenia rodzinneHYPERLINK "https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/" KOMUNIKATY DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCHHYPERLINK "https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/" Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin    Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin    Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko    Ważne: Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że: 1)                         drugie z rodziców dziecka nie żyje; 2)                         ojciec dziecka jest nieznany; 3)                         powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało         oddalone; 4)                         sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania         Dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz         tego dziecka; 5)                         dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców         sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.    Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego    i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ww. ustawy, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.    W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ww. terminie, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg terminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ww. ustawy, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ustawy.    W ww. sytuacji, świadczenie wychowawcze przysługuje: 1)                         od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia – w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego, 2)                         od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia – w przypadku dostarczenia dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5.                        Analogiczne regulacje dotyczyć będą ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka .        Powyższe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., prawa do zasiłku rodzinnego na okres rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. oraz prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2017 r.         Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o    utracie i uzyskaniu dochodu    Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., a także uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. (nowe, opisane regulacje w tym zakresie, nie mają zastosowania do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka).    Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u   tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.    Nowe, opisane wyżej regulacje są zawarte w następujących przepisach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (i analogicznych regulacjach ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów):   Art. 7 ust. 3a:„Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3   miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło      lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.” (przepis dotyczy wyłączenia stosowania utraty i uzyskania dochodu w niektórych przypadkach). Art. 18 ust. 5a:„W przypadku przyznania świadczenia wychowawczego po uwzględnieniu utraty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu, ustalone prawo do świadczenia wychowawczego weryfikuje się z uwzględnieniem art. 7 ust. 3a. Przepisy art. 20 ust. 1 stosuje się.” (przepis dotyczy obowiązku weryfikacji świadczenia wychowawczego po upływie 3 miesięcy od dnia utraty dochodu). Art. 25 ust. 2 pkt 1a:„Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się świadczenie wychowawcze wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o   utracie i uzyskaniu dochodu   -po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 3a:” (przepis dotyczy uzupełnienia katalogu nienależnie pobranych świadczeń o sytuacje związane z zastosowaniem przepisów o   utracie i uzyskaniu dochodu).”   Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne    Ważne:   Od 1 sierpnia 2017 r. ulega zmianie definicja dochodu w zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła definicja dochodu zawarta w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zgodnie z jej nowym brzmieniem, dochodem jest m.in. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – pierwsze obwieszczenie zostanie wydane w terminie do 1 sierpnia 2017 r.    Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów    o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.    Ważne: Zgodnie z nowym brzmieniem art. 13 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (i analogicznych regulacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: a)                         formie opłacanego podatku, b)                         wysokości przychodu, c)                         stawce podatku, d)                         wysokości opłaconego podatku -w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.    Ww. przepisy dotyczące ustalania dochodu z działalności opodatkowanej w formach ryczałtowych, będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., oraz uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.    Ważne: Ustalenie, czy członek rodziny w roku „bazowym” osiągał dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) i tym samym, czy dotyczy go ww. procedura ustalania dochodu, dokonywane będzie w oparciu o deklarację wnioskodawcy zawartą we wniosku o dane świadczenie (w przypadku wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego –w pkt 7.2 przykładowego wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zamieszczonego na stronie internetowej MRPiPS).    Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę    Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu. Dotyczy to także, składanych od dnia 1 sierpnia 2017 r. jeszcze na obecny okres zasiłkowy/świadczeniowy, w oparciu o dotychczasowy stan prawny obowiązujący do 31 lipca 2017 r., oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,    Nowe formularze wniosków    Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.    W nowych, procedowanych obecnie, rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw, które zaczną obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2017 r., zostanie określony – tak jak dotychczas – sposób i tryb postępowania oraz – co jest nowym rozwiązaniem - podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wnioskach o ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz załączników.    Ważne: Powyższe dotyczy także wzorów wniosków i załączników składanych od dnia 1 sierpnia 2017 r. na obecny okres trwający do 30 września 2017 r. (w przypadku świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego) oraz trwający do 31 października 2017 r. (w przypadku świadczeń rodzinnych).    Ważne: Przykładowe, zalecane do wykorzystania przez organy właściwe realizujące świadczenia,    wzory wniosków oraz załączników do tych wniosków (zarówno na obecny, jak i nowy okres),   opracowane w oparciu o znany już i ostateczny stan prawny uregulowany ustawą   z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:    http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/    Finalnie, po podpisaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i publikacji ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin w Dzienniku Ustaw RP, ww. wzory wniosków i załączników zostaną opublikowane także w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -   link do ustawy:   http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1625_u/$file/1625_u.pdf

XXXVII Sesja Rady Gminy

W dniu 27 lipca 2017 r. o godz. 13.00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Suszec odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy.  W załączeniu  porządek obrad.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczeń użytkowych wraz z udziałem w częściach wspólnych zlokalizowanych na piętrze w budynku położonym w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2 z przeznaczeniem na prowadzenie dział. usługowej

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec ukazało się Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczeń użytkowych wraz z udziałem w częściach wspólnych zlokalizowanych na piętrze w budynku położonym w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2 z przeznaczeniem na prowadzenie dział. usługowej.   Aby zapoznać się ze szczegółami ogłoszenia, kliknij tutaj.

Informacja MZK nt. rzeczy pozostawionych w autobusach

Pasażerowie komunikacji miejskiej co jakiś czas gubią w autobusie cenne dla siebie rzeczy. Najczęściej interweniuje młodzież w sprawie zostawionej komórki, zegarka czy legitymacji szkolnej. Podajemy więc bezpośrednie numery telefonów do przewoźników, pod którymi można uzyskać informacje dotyczące przedmiotów pozostawionych w autobusie.          Teren Jastrzębia-Zdroju i okolic Warbus     +48 504 693 406 Linie: 102, 106, 109, 110, 111, 114, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 131, E-3 PKM     32/ 47 630 80 Linie: 101, 102, 105, 107, 112, 113, 115, 117, 118, 121, 122, 124, 127, 128 MIKRUS     32/ 43 554 12 Linie: 103, 104, 108, 118, 120, 128, 129   Teren Wodzisławia Śląskiego i gmin ościennych Kłosok     +48 510 302 334 Linie: 132, 218, 222, 223, 225, 226, 227 A21     +48 508 330 096 Linie: 132, 221, 222, 224, 227, 228   Teren Żor, Czerwionki-Leszczyn i okolic PKM     32/ 47 630 80 Linie: 307, 308A, 308B, 308C, 309, 310, 311A, 311B, 311C, 312, 313 MIKRUS     32/ 43 554 12 Linie: 307, 308A, 308C, 309, 310, 312, 313 Kłosok     +48 510 302 334​ Linie:  311A, 311B, 311C, 312   Zaktualizowane informacje znajdują się także na naszej stronie internetowej:  http://mzkjastrzebie.com/mzk/kontakt/6662,RZECZY-POZOSTAWIONE-W-AUTOBUSIE.html

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Do dnia 3 sierpnia 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł. Dotacja może być przeznaczone m.in. na: 1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności; 2) Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej; 3) Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska. To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie http://dofinansowaniedlafirm.pl/ w artykule Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Moja firma – moja niezależność II

Moja firma – moja niezależność II

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  w Gliwicach zaprasza do udziału w projekcie „Moja firma – moja niezależność II”. Planowany nabór do projektu:  sierpień 2017 r. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www.gapr.pl po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą. W ramach projektu 36 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. W uzasadnionych przypadkach wsparcie pomostowe może być przedłużone na kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.   O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ: osoby po 30 roku życia, zamieszkujące na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu, należące co najmniej do jednej z poniższych grup: -        osoby powyżej 50 roku życia; -        kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka); -        osoby niepełnosprawne; -        osoby długotrwale bezrobotne; -        osoby o niskich kwalifikacjach.   BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU: Spotkanie z Doradcą Zawodowym Blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – maks. 23 754,00 zł Finansowe wsparcie pomostowe – przez 6 lub 12 miesięcy funkcjonowania działalności Wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI (m.in.): środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, reklama (do 10% wartości dotacji), środki obrotowe (do 25% wartości dotacji), prace remontowo-adaptacyjne, środek transportu (o ile działalność gospodarcza nie jest prowadzona w sektorze transportu drogowego towarów). KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO: składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, inne wydatki konieczne do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia działalności.  WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE: w biurze projektu lub na stroniewww.gapr.pl

strony 1 2 3 4 5 6 7