Informacja dla użytkowników wieczystych

Urząd Gminy Suszec przypomina, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Suszec należy wpłacać bez wezwania na konto BS Żory o/Suszec nr 15 8456 1019 2001 0000 0446 0002 w terminie do 31 marca każdego roku, przez cały okres trwania użytkowania wieczystego. W tytule przelewu należy wpisać „opłata za użytkowanie wieczyste”. Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki ustawowe.

Użytkownicy wieczyści mogą uzyskać informacje dotyczące wysokości opłaty w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami w siedzibie Urzędu Gminy Suszec pokój nr 3 lub pod nr telefonu (032) 4493073.