INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

INFORMACJA WÓJTA GMINY SUSZEC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH - DOTYCZY ODPADÓW KOMUNALNYCH
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, mają obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i obowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wywozu odpadów komunalnych .
Z uwagi na powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o dostarczenie do Urzędu Gminy Suszec kserokopii aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych, celem utworzenia ewidencji tych umów – w myśl art. 3 ust.3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Wójt Gminy Suszec 
Marian Pawlas